Rrjetet Sociale

Blend Reçica – IT Administrator at the “Art Without Limit International Film Festival”

BLEND REÇICA

Administrator i TI-së në “Art without limit International Film Festival”

Blendi, është administrator i Teknologjis Informative në AWL Festival, ku e administron pjesen e TI-së dhe pjesen e Webit. Ka punuar 4 vite si Administator i TI-se për sisteme në Ministrin e Administrimit të Pushtetit Lokal – MAPL, po ashtu ka punuar edhe ne kompanin ASK SCHOOL si IT, Blendi tani është pjese e Ministris së Zhvillimit Rajonal – MZHR në kuader të Qeveris së Republikes së Kosoves, ku e udhëheq pjesen e IT-së dhe administrator I Webit. Është master I shkencave kompjuterike dhe inxhinieri I specializaur ne fushën e Inxhinieris së Komunikimit, gjithashtu ka certifikata ndërkombëtare të njohura në fushen e IT-së siç janë: Microsoft dhe Cisco.

BLEND REÇICA

IT Administrator at the “Art Without Borders International Film Festival”

Blendi is the Information Technology Administrator at the AWL Festival, where he administers IT and Web parts. He has worked for 4 years as IT Administrator for the system in the Ministry of Local Government Administration – MLGA, he has also worked in the company ASK SCHOOL as IT, Blendi is now part of the Ministries of Regional Development – MRD within the government of the government of the Republic of Kosovo, the leader of the IT members and the webmaster. Annual Master I have a computer and engineering I specialize in the field of Communication, while your certification is recognized in the field of IT-such as: Microsoft and Cisco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *