Rrjetet Sociale

Mimozë Musliu- Internal manager of “Art Without Limit International Film Festival”

MIMOZË MUSLIU

Menagjere e brendshme  e “Art Without Limit International Film Festival”

Mimozë  Musliu,  është personi i vetëm  deri  më  tani  në  Kosovë  e  cila  ka  arritur  të  jetë  Master i Pedagogjisë  në  programin  Teorik – Shkencor,  si  ish  nxënëse e  edukuar dhe  arsimuar  në  arsim  special  dedikuar për fëmijë me dëmtime intelektuale dhe  të shumfishta!  Është  punonjëse  me  pozitë  pune  Pedagog  shkolle  në  Qendrën  Burimore për Mësim dhe  Këshillim  ,, Përparimi’’ në  Prishtinë. Ka  punuar në cilësinë  e  koordinatorës  për Kosovë  në GfK Skopje –  selinë  në Maqedoni   të  Veriut  të  Institutit  Kërkimor  Gjerman – Gjermani. Ka  qenë  pjesë  e  bashkëpuntorve  të  jashtëm  si   udhëheqëse  e  grupit  punues  për  fokus  grupe  të  OJQ – ve  lokale, në  projektin  hulumtues  për  ,,Fëmijët  Jashtë Shkolle”  të  organizuar  dhe  zbatuar  nga  Instituti Pedagogjik  i Kosovës.  Ishte  e  emruar  nga  UNICEF – i  monitoruese  e  jashtëme  në  projektin  ,, Gjitheperfshirja  –  Shkolla  Mike  për  të  Gjithë” të   OJQ   TEMA  (Trajnerët e  Mësimdhënjës  Aktive) Është  realizuese  e  dy  projekeve  kërkimore  individuale: Projektit  kërkimor ,,Creative activities within elementary  school students towards inclusive education’’ (autore  e  doracakut  të  projektit  me  titull:  Doracak  informativ  për  njohurit  e  nxënësve  rreth  procesit  të  gjithëpërfshirjes)   dhe  projektit  kërkimor  ,,Qasja  ndaj  fëmijëve  me  nevoja  të  veçanta  në  procesin  mësimor  në  shkollat  fillore  në  Prishtinë’’.

MIMOZË MUSLIU

Internal manager of “Art Without Limit International Film Festival”

Mimozë Musliu, is the only person so far in Kosovo who has managed to be a Master of Pedagogy in the Theoretical-Scientific program, as a former student educated and educated in special education dedicated to children with intellectual and multiple disabilities! She is an employee with the position of School Lecturer at the Resource Center for Teaching and Counseling “Progress” in Prishtina.
She has worked as a coordinator for Kosovo at GfK Skopje – the headquarters in Northern Macedonia of the German – German Research Institute. She has been part of external collaborators as the leader of the working group for focus groups of local NGOs, in the research project for “Children Out of School” organized and implemented by the Kosovo Pedagogical Institute.
She was appointed by UNICEF external monitoring in the project “Inclusion – School Friendly for All” of the NGO TEMA (Active Teaching Trainers). She is the implementer of two individual research projects: the research project ,, Creative activities within elementary school students towards inclusive education ” (author of the project manual entitled: Informative handbook for students’ knowledge about the inclusion process) and the research project ,, Access to children with special needs in the learning process in primary schools in Prishtina ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *