Rrjetet Sociale

Shqipe Malushi – Film Selector in “Art Without Limit International Film Festival”

SHQIPE MALUSHI

Selektore e filmave në “Art Without Limit International Film Festival”

Shqipe Malushi është shkrimtare, folëse publike, këshilltare gjinore, trajner për fuqizim dhe trajner i lidershipit.
Me origjinë nga Kosova, ajo e ka shndërruar veten nga emigrante në qytetare Botërore. Storiet e saj janë botuar ndërkombëtarisht dhe shpesh përqendrohen në potencialin e pabesueshëm të shfaqjes së ëndrrave. Puna e saj mbi fuqizimin e grave ka forcuar marrëdhëniet në Afganistan, Liban, Irak, Indi, Kosovë, Shqipëri dhe SHBA, dhe ajo është vlerësuar për punën e saj me çmime përfshirë titullin ‘Gratë e Ekselencës’, prezantuar nga Presidenti i Shqipërisë për lidershipin dhe Ndërtimi i Paqes (2016), Paul Harris Fellow (2007); dhe ‘Gruaja e Vitit’ për Rrjetin e Grave Refugjate (Atlanta, GA, 2003). Në vitin 1999 ajo mori një medalje të NATO-s në mbështetje të punës së saj me Misionin paqeruajtës të Kosovës. Duke përdorur tregimin për të rritur ndërgjegjësimin, për të ndërtuar udhëheqjen dhe paqen përmes çështjeve ndërkulturore, ajo motivon, frymëzon dhe ndikon për ndryshime pozitive.

SHQIPE MALUSHI

Film Selector in “Art Without Limit International Film Festival”

Shqipe Malushi is a writer, public speaker, gender adviser, a changemaker, empowerment coach and leadership trainer. Originally from Kosovo, she has transformed herself from immigrant to world citizen. Her stories have been published internationally and often focus on the incredible potential of manifesting dreams. Her work on women’s empowerment has strengthened relationships in Afghanistan, Lebanon, Iraq, India, Kosovo, Albania and USA and she has been recognized for her work with awards including the ‘Women of Excellence’ title, presented by the President of Albania for Leadership and Peace Building (2016), Paul Harris Fellow (2007); and ‘Woman of the Year’ for the Refugee Women’s Network( Atlanta, GA, 2003). In 1999 Shqipe received a NATO Medal in support of her work with the Kosovo Peacekeeping Mission. Using storytelling to raise awareness, build leadership and peace through cross-cultural issues, Shqipe motivates, inspires and influences for positive change.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *