Rrjetet Sociale

Burim Haliti – Artistic Director of “Art Without Limit International Film Festival”

BURIM HALITI

Drejtor Artistik i festivalit “Art Without Limit International Film Festival”

Është themelues i Kompanisë së Filmit “Eureka Film & Production” dhe themelues i Shkollës së Aktrimit “Eureka Film” Ai ishte Regjisor i 150 episodave të serialit televiziv “Cimerat” i cili ishte transmetuar në Radio Televizionin 21 (RTV21) në Prishtinë. Është regjisor, producent dhe skenarist i disa filmave me metrazh të shkurtër, dokumentarë dhe tre filma me metrazh të gjatë, për të cilët filma ai u vlerësua me shumë çmime në Festivale Ndërkombëtare të Filmit nëpër Botë.Dy nga ҫmimet e mëdha janë “Ariu i Artë” në Austri, dhe medalja “Unica” (Ky çmim jepet nga rrjeti i kinemave evropiane dhe e ka zanafillën që nga viti 1937)
Ai është gjithashtu profesor i aktrimit dhe Regjisë së Filmit, dhe ka qenë pjesë e jurisë profesionale në disa festivale ndërkombëtare të filmit si në; Angli, Turqi, Gjermani, Shqipëri etj. Poashtu ligjëruar në disa ngjarje të mëdha kulturore në Gjermani, Zvicër, Poloni, Austri etj.
Tani është duke përfunduar dy filma me metrazh të gjatë, premierat e të cilëve do të dalin gjatë vitit 2021.

 

BURIM HALITI

Artistic Director of “Art Without Limit International Film Festival”

He is the CEO and founder of the Film Company “Eureka Film & Production” and the CEO and founder of the School of Acting “Eureka Film”
He was the Director of 150 episodes of the TV series “Cimerat” which was broadcast on Radio Television 21 (RTV21) in Pristina. He is the director, producer and screenwriter of several short films, documentaries and three feature films, for which he was awarded many prizes at International Film Festivals around the world.
Two of the main awards are the “Golden Bear” in Austria, and the “Unica” medal (This award is given by the European Cinema Network and dates back to 1937)
He is also a professor of acting and Film Directing, and has been part of the professional jury at several international film festivals such as; England, Turkey, Germany, Albania, etc. Also lectured at several major cultural events in Germany, Switzerland, Poland, Austria, etc.
He is currently in post-production of two feature films, whose premieres will be released during 2021!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *