Rrjetet Sociale

Ganimete Sava – General director at “Art Without Limit International Film Festval”

GANIMETE SAVA

Drejtoreshë gjenerale e “Art Without Limit International Film Festval”


Gjithashtu drejtoreshë gjenerale e festivalit të filmit “Art Without Limit International Film Festval”
Ajo ka të mbaruar master për skenografi, ku si skenografe dhe kostumografe profesionale ka qenë pjesë e disa shfaqjeve teatrale në teatrot e Kosovës si: “Teatri Kombëtar i Prishtinës” me shfaqjen Policet, dhe në “Teatrin e Gjilanit” me shfaqjen “Koloneli Zog” poashtu si skenografe dhe kostumografe ka marr pjesë në disa filma të shkurtër, dokumetar dhe filma të gjatë artistik, të cilët filma janë shpërblyer me shumë cmime në Festivalet e filmave ndërkombëtar!
Gjithashtu për 6 vite me radhë ka punuar për TV serialin “Cimerat” ku janë trasmetuar 147 epizoda në Radio Televizionin 21 (RTV 21) në Prishtinë!
Gjithashtu ka debutuar si regjisore me filmin e saj të shkurtër “Spider” premiera e të cilit është mbajut në Zvicër, ku pastaj ka vazduar rrugëtimin në Festivalet e tjera ndërkombëtare si: Slloveni, Austri, Shqipëri! Ndërsa si drejtore e fotografisë ka qenë pjesmarrëse në filmin e shkurtër dokumentar “Invention of radio” i cili film premierën Botërore e kishte në festivalin e madh Polak “Krakov Film Festival” dhe pjesmarrës edhe në më se 20 festivale të tjera të filmit nëpër Botë!
Me fotografitë e saj ka qenë pjesmarrëse në disa ekspozita brenda dhe jasht Kosovës, ekspozita e fundit ku ishte pjesmarrëse me fotografitë e saja, është ekpsozita e fotografisë “Unë dhe 1000 fjalë” 2020 në Maqedoninë e veriut!
Poashtu në dhjetor 2020 do të punoj si kuratore në ekspoziten e fotografisë nga fotografi I njohur Austriak Michael Stoeger, ku ekspozita do të mbahet në galerinë e Ministrisë së Kulturës Rinisë dhe Sporteve të Republikës së Kosovës!


GANIMETE SAVA

General director at “Art Without Limit International Film Festval”

Ganimete Sava is the CEO and founder of the non-governmental organization “Art without Limit”She is the general director of the film festival “Art without Limit International Film Festival”
She has a finished master degree in scenography, so as a professional scenographer and costume designer has been part of several theatrical performances in theaters of Kosovo such as: “National Theater of Pristina” with the perofrmance “Police” also in “Theater of city Gjilan” with the performance “Colonel Zog” also as a set designer and costume designer she has participated in several short films, documentaries and feature films, those films have been awarded with many prizes at the International Film Festivals!
During 6 years in  she has worked for 147 episodes for the TV series “Cimerat” where have been broadcast on Radio Television 21 (RTV 21) in Prishtina!In addition, she has debuting as a director with her short film “Spider” the International premiere has been held in Switzerland, and continued the journey to other festivals such as: Slovenia, Austria, Albania! As a director of photography she has participated in the short documentary “Invention of Radio” where the world premiere has been held at the great Polish festival “Krakow Film Festival” and continued in 20 other film festivals around the world!
With her photographies she has participated in several exhibition inside and outside Kosovo, the last exhibition she was participation with her photographies, it was the exhibition of photography “Me and 1000 words” 2020 in northern Macedonia!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *