Rrjetet Sociale

“CUERDAS” Animation “Spain”

Cuerdas

Spain, 2013 / Animation film – 10:50

Synopsis
Maria’s routine at school will be altered by the arrival of a very special child. They will
soon become inseparable friends. The film, full of nuances, tells a tender story of
friendship between two very special children which is able to captivate the audience
but it also speaks of values and illusions.

Sinopsis
Rutina e Marisë në shkollë do të ndryshohet nga ardhja e një fëmije shumë të
veçantë. Ata së shpejti do të bëhen miq të pandashëm. Filmi, i mbushur me nuanca,
tregon një histori të butë miqësie midis dy fëmijëve shumë të veçantë, e cila është në
gjendje të rrëmbejë audiencën, por gjithashtu flet për vlera dhe iluzione.

Director
Pedro Solís García
Artistic director
Juan Jésus García Galocha
Writer
Pedro Solís García
Producer
Nicolas Matji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *