Rrjetet Sociale

“Do not suppose my needs ” Animation film – 1:48/ Kosova

Do not suppose my needs

Kosovo, 2020
Animation film – 1:48

Synopsis
As a follow up to the field
research of the project “Do not
suppose my needs” which
explores the needs of children
with special needs in primary
education in Kosovo, the
animation movie presents some of
the 7 main needs derived from the
research and the published report.
These needs are chosen and presented by the children themselves through a play of
animal characters in a stop-motion matter. Children with special needs in Kosovo are
not fully included in the education system; as a result, they suffer developmental
stagnation due to numerous problems in the implementation of already created
educational laws. Therefore, the goal of the whole project and the animation movie
itself is examining the needs of children with special needs in primary schools and
addressing them to the competent organs by using our experience on policy changes
and cooperation, as well as ensuring a higher level of inclusion in the educational
system.

Sinopsis

Si vazhdim i hulumtimit në terren të projektit “Mos supozo nevojat e mia” i cili
eksploron nevojat e fëmijëve me nevoja të veçanta në arsimin fillor në Kosovë, ky
film animacion paraqet disa nga 7 nevojat kryesore të dala nga kërkimi dhe raporti i
publikuar. Këto nevoja zgjidhen dhe prezantohen nga fëmijët ku prezantojne vetveten
përmes një loje me personazhe kafshësh në stop motion. Fëmijët me nevoja të
veçanta në Kosovë nuk janë përfshirë plotësisht në sistemin arsimor; si nje rezultat,
ata pësojnë ngecje të zhvillimit për shkak të problemeve të shumta në zbatimin e
ligjeve arsimore të krijuara tashmë. Prandaj, qëllimi i këtij projekti dhe vetë filmi
animacion shqyrton nevojat e fëmijëve me nevoja të vecanta në shkollat fillore dhe
adresimi i tyre tek organet kompetente duke përdorur përvojën tonë në ndryshimet e
politikave dhe bashkëpunimin, si dhe sigurimin e një niveli më të lartë përfshirjen në
sistemin arsimor.

Director
Kaltrina Berisha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *