Rrjetet Sociale

Dr. Shpend Bengu

 

Dr. Shpend Bengu

Position; Lecturer, of Printmaking, Multimedia, New Media, Photography, Illustration in Albanian University (AU) and Tirana European University (UET)

FIELD OF STUDY AND UNIVERSITY

Doctoral Studies: Doctor of Sciences in Albanian Arts and History and

Interdisciplinarities of Art. The Center of Anthropological Art,

Tiranë.

University, Bachelor: Printmaking. High Institute of Arts, Tirana Albania.

Trainings and specializations: Arts, Information Technology, Digital Media, Communication,

Cultural Heritage, Public Administration; Public relations,

European Integration etc.

With an rich professional experience experience of over 20 years in University Master level, in institutions in and out of the country. in the fields of Art, Printmaking, Videomaking, Multimedia and Cultural Heritage. In 2017 he was awarded from Big Picture Foundation and United Nations Organisation, with “Global Art Ambassador Award”. Winner of “Painting Prize” in Contemporary Art Biennale of Austria in 2006, “Best Experimental Film” prize in Tirana Film Festival 2008 and many other national and international prizes. Expert, curator and collaborator in Graphic Novels, Comics, Graphic Design, Digitalization, New Media, Media Archives Restauration, Cultural Heritage in many institutions, universities, national and international organizations as: UNESCO, UNDP, OBSH, ACP, UNICAL, Ministries of Culture of Albania, Italy and Slovenia etc.

 

Anëtar i jurisë në “Art Without Limit International Film Festival”

Dr. Shpend Bengu

Pozicioni; Pedagog, i Printmaking, Multimedia, New media, Fotografi, Ilustrim në Albanian University (AU) dhe Universitetin Evropian të Tiranës (UET)
FUSHA E STUDIMIT DHE UNIVERSITETI
Studime Doktorature:
Doktor i Shkencave në Artet dhe Historinë Shqiptare dhe
Ndërdisiplina e Artit. Qendra e Artit Antropologjik,Tiranë.
Universiteti, Bachelor: Bërja e shtypjes. Instituti i Lartë i Arteve, Tiranë Shqipëri.
Trajnime dhe specializime: Arte, Teknologji Informacioni, Media Dixhitale, Komunikim,
Trashëgimia Kulturore, Administrata Publike; Marrëdhëniet me publikun,
Integrimi Evropian etj.
Me një përvojë të pasur përvojë profesionale mbi 20 vjeçare në nivelin Master Universitar, në institucione brenda dhe jashtë vendit. në fushat e Artit, Prodhimit të Printimeve, Videomaking, Multimedia dhe Trashëgimisë Kulturore. Në vitin 2017 ai u dha ҫmimi nga Big Picture Foundation dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara, me “Global Art Award Award”. Fitues i “Çmimit të Pikturës” në Bienalen e Artit Bashkëkohor të Austrisë në 2006, çmimin “Filmi më i Mirë Eksperimental” në Festivalin e Filmit në Tiranë 2008 dhe shumë çmime të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare. Ekspert, kurator dhe bashkëpunëtor në Novelat Grafike, Komike, Projektim Grafik, Dixhitalizim, Media të Reja, Restaurim i Arkivave të Mediave, Trashëgimi Kulturore në shumë institucione, universitete, organizata kombëtare dhe ndërkombëtare si: UNESCO, UNDP, OBSH, ACP, UNICAL, Ministritë e Kulturës të Shqipërisë, Italisë dhe Sllovenisë etj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *