Rrjetet Sociale

“You Should Have Stayed Home, You Morons” short film, Portugal

“You Should Have Stayed Home, You Morons” short film, Portugal

Directed by:

Inês Luís

Producer:

Inês Alegre

Është film i shkurtër, i cili do të shfaqet në programin tonë në edicionin e parë të “Art Without Limit International Film Festival” 2020

It is a short fiction film, which will be screened in our program, the first edition of “Art WIthout Limit International Film Festival” 2020

Synopsis:

Six actors carrying a, intellectual disability face the challenge

that is the world of acting during the rehearsals for a theatre play.

The film is a portrait of their reactions to the emotional stimuli brought

on by the rehearsals, and by the evolution of their characters, until the

opening night of the play “You Should Have Stayed Home, you Morons”

Sinopsisi:

Gjashtë aktorë që kanë një paaftësi intelektuale përballen me sfidën

që është bota e aktrimit gjatë provave për një shfaqje teatrore.

Filmi është një portret i reagimeve të tyre ndaj stimujve emocionale

të sjellura nga provat dhe nga evolucioni i personazheve të tyre, deri

në natën e hapjes së shfaqjes “Duhet të kesh qëndruar në shtëpi, o Morones”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *