Rrjetet Sociale

About

“Art without limit International Film Festival” është Festival Filmi me karakter ndërkombëtar, ku filmat të cilët do të shfaqen do të kenë për temë personat me aftësi të kufizuar dhe të drejtat e njeriut, poashtu regjisorër apo producentët të cilët janë me nevoja të vecanta mund të  aplikojnë me projektet e tyre artistike!
 zhanri i filmave të cilët i pranojmë janë: artistik ,dokumentar animacion etj,
Në këtë festival do mundohemi të sjellim filma me ngjarjet se cka me të vërtetë është aftësia e kufizuar dhe bota e tyre, si në anën e problemeve, integrimit,vlerave dhe shumë e shumë qështje që ata i preokupon gjatë jetës së tyre duke sjellur mesazhe pozitive!

Ky është edicioni i parë i cili do të mbahet një ditë, me datën 28,29,30 Shtator 2020!

Nga mëngjesi do të shfaqim filmat e selektuar për programin tonë, dhe në mbrëmje do të  bëhet mbyllja e tërë aktiviteteve dhe shfaqjes së filmave!


“Art without limit International Film Festival”
is an International Film Festival where films who be screened will focus on people with disabilities and human rights, as well as directors or producers with special needs can apply with their artistic projects!

 the genres of films we accept are: artistic, documentary animation etc,

In our festival we will try to bring films about the story of what disability and their world really are, both in terms of problems, integration, values ​​and many issues that they are concerned with throughout their lives by delivering positive messages!  This is the first edition which will be held one day, 28,29,30 September 2020 ! From the morning we will showcase the selected films for our program, and in the evening all activities and screenings will be closed!